1.ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

สาเหตุการคืน / เปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการคืน

รายละเอียดที่ต้องการ
ตัวอย่างสินค้าที่พบ ภาพถ่าย สภาวะการจัดเก็บ
1.กรณีพบสิ่งแปลกปลอม ,บรรจุภัณฑ์แตก/รั่ว ,สินค้าเสียหาย

เงื่อนไข

 - สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

 - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า / /  
2.กรณีสินค้าขึ้นรา ,เนื้อสัมผัส/รสชาติผิดปกติ

เงื่อนไข

 - สินค้าไม่ตรงตาม spec.

 - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า / / /
3.กรณีสินค้าบรรจุไม่ครบ ,ฉลากผิด

เงื่อนไข

 - สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน

 - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า   /  
4.กรณีขนส่งลงสินค้าผิด / ออเดอร์จัดผิด

เงื่อนไข

 - ตรวจสอบสินค้า และสภาพสินค้าก่อนเซ็นต์รับสินค้า

 - สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน

 - สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

 - สินค้าเสียหายจากทางโรงงาน

ภายใน 1 วัน ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้า   /  

หมายเหตุ

- ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งเรื่องกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่จัดส่งใน invoice หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

- ในกรณีที่ 1 และ 2 ทางบริษัทฯ จะนำรถไปรับสินค้าที่มีปัญหากลับคืนมาเพื่อตรวจสอบโดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับ หรือไม่ได้เก็บสินค้าไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าทุกกรณี

- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางแผนก QC ของบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

- ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

- ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น จากทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า

2. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อ 097-018-9265 / 083-926-7744 หรือทางอีเมล ที่ cso@synova.biz พร้อมแจ้งคำสั่งซื้อ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหา

2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

3. กรุณาจัดเก็บ หรือเตรียมสินค้าที่มีปัญหาส่งคืนกลับทางบริษัทฯ